Reflection in Golang

Static Typed Go Go作为一门静态类型的语言,所有变量都定义了其所属于的类型,不同类型的变量间不能随意赋值,例如: var a int var b string a = 1 b = "codeb2cc" a = b a和b不